Clib การขยายพันธุ์แอฟริกันไวโอเลต จากยอด

คลิปแสดงการขยายพันธุ์ แอฟริกันไวโอเลต จากยอด ใน Clip จะแสดงถึงการขยายพันธุ์ ด้วยการตัดยอด ขั้นตอนคือตัดยอดของ แอฟริกันไวโอเลต ออก จากนั่น แอฟริกันไวโอเลต จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมา เราก็ปล่อยให้ยอดนั่นโต แล้วเราก็ตัดยอดเอาไปชำอีกครั้ง เราก็จะได้พันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ เทคนิคนี้ใช้กับ แอฟริกันไวโอเลต บางชนิดที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยการชำใบได้ เช่นต้นเล็กเกินไป หรือ เป็นสายพันธุ์ที่ชำใบติดยาก