Brass Band African Violet – แอฟริกันไวโอเล็ตใบสวย

Brass Band เป็นแอฟริกันไวโอเล็ตอีกพันธุ์ที่มีใบแปลก สวยงาม ใบจะยาวไม่เหมือนแอฟริกันไวโอเล็ตทั่วไป ขอบใบจะมีรอบหยัก ดอกซ้อนสีน้ำเงิน

ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือใบจะยาว อาจจะต้องยกกระถางให้สูงขึ้นเพื่อให้ใบสูงจากพื้น

Brass Band African Violet แอฟริกันไวโอเล็ต
Brass Band African Violet แอฟริกันไวโอเล็ต